Contributie

Contributiebedrag

Iedereen die lid wil worden of die lid is van SCW dient het volledige contributiebedrag te betalen dat jaarlijks wordt vastgesteld. Een overzicht van de verschuldigde contributies is onderaan deze pagina te vinden. De contributie wordt altijd voor een heel seizoen in rekening gebracht. Leden die zich tijdens de winterstopperiode aanmelden, zullen voor een half seizoen berekend worden.

 

Het lid zijn van een vereniging brengt naast lid zijn ook verplichtingen met zich mee.  Naast sporten, zal jij ook een enkele keer gevraagd worden om voor de vereniging hand en spandiensten te verrichten. Een vereniging bestaat uit de groep leden gezamenlijk. Naast het beoefenen van de voetbalsport behoort ook het betalen van je contributie. De contributie is noodzakelijk om over de faciliteiten te kunnen beschikken die nodig zijn om jouw sport te kunnen beoefenen. Ieder seizoen kunnen de contributies veranderen, de redenen hiervan zijn stijgende vaste en variabele kosten waar wij als vereniging mee te maken hebben. Wij proberen de stijging zo laag mogelijk te houden maar soms zullen wij moeten om de club financieel gezond te houden.

Betalingsperiode

In juli of augustus worden de leden op de hoogte gebracht van de op handen zijnde incasso. Dit geschiedt via de website SCW of via melding rechtstreeks. Zij worden gevraagd om voor voldoende saldo te zorgen. Dit is nodig om onnodige  storneringen te voorkomen. De eerste incassorun zal plaatsvinden in de laatste week van de maand augustus.

Incassoprocedure

De contributie wordt in de laatste week van de maand augustus automatisch geïncasseerd van het opgegeven bankrekeningnummer. Bij een mislukte incasso wordt binnen 14 dagen opnieuw geprobeerd de contributie automatisch te incasseren. Indien geen machtiging tot automatische incasso wordt afgegeven dan is het lid verplicht de verschuldigde contributie vòòr 1 september van enig kalenderjaar te betalen.

Indien men niet via automatische incasso wil betalen dan dient men vòòr 1 september betaald te hebben. Als dit niet heeft plaatsgevonden, dan zal de vereniging de spelerspas niet uitgeven en kan er helaas niet gesport worden. De contributie blijft wel verschuldigd.

Let op: er worden geen facturen gezonden aan de leden die een incassomachtiging hebben afgegeven. De leden die zelf de betaling regelen, ontvangen in de laatste week van de maand juli een nota met daarop de uiterlijke betalingsdatum van 1 september. Bij een tussentijdse aanmelding wordt u wel op de hoogte gehouden van contributiebedrag en een datum van incasso.

Betalingsregeling

Een betalingsregeling is in principe mogelijk, maar deze gaat niet vanzelf en moet goed onderbouwd zijn. Mocht u een betalingsregeling willen treffen, dan dient men vòòr 1 juli contact op te nemen met de ledenadministratie.

Er zal wel een eenmalige opslag van € 5,00 worden berekend i.v.m. administratiekosten. Een betalingsregeling geldt voor 1 seizoen, m.a.w. elk seizoen moet een nieuwe betalingsregeling worden overeengekomen. In het verleden gemaakte afspraken gelden dus niet automatisch voor een nieuw seizoen.

Wanbetaling

Als ook de tweede automatische incasso, om welke reden dan ook, mislukt, wordt door de ledenadministratie contact opgenomen met de betreffende persoon / ouders/verzorgers.

Aanmaning

Als er geen speciale oorzaken of omstandigheden zijn, dan wordt het betreffende lid door de ledenadministratie schriftelijk gesommeerd om binnen 14 dagen de contributie alsnog te voldoen. Tot die tijd mag er niet gevoetbald worden. De leden-administratie geeft dit ook door aan betrokken aanvoerder/leider, trainer, coördinator en leiders. Is de vertraging te wijten aan het betreffende lid/ouders, dan zal een bedrag van € 5,00 voor administratiekosten in rekening gebracht worden.

Incassobureau

Openstaande contributievorderingen, per 30 september, zullen worden overgedragen aan een erkend incassobureau. De hieraan verbonden kosten komen geheel ten laste van de betreffende leden.

Proefperiode

Een mini of pupil (tot en met de D-pupillen) die niet via een overschrijving bij SCW is gekomen, mag eerst vrijblijvend meetrainen. Na 3 weken kan men beslissen of men wel of niet lid wordt. In deze proefperiode wordt men ook niet aangemeld als bondslid.  

Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd met 1 seizoen. Men dient schriftelijk op te zeggen bij de ledenadministratie via secretaris@scwrijsenhout.nl, of een overschrijving aan te vragen naar een andere club. Beëindiging lidmaatschap dient twee maanden voor het einde van een seizoen (15 Mei) te gebeuren.

Overschrijving naar een andere vereniging kent een sluitingsdatum van 15 juni.

Let op, overschrijven kan enkel wanneer:

- inlevering van trainingsspullen, in bruikleen, heeft plaatsgevonden

- betrokkene geen financiële verplichtingen meer heeft t.o.v. SCW

Opzeggen na sluitingsdatum

Indien men toch na de afgesproken sluitingsdatum (bepaald door de KNVB) besluit te stoppen of overschrijving aan te vragen, is men het gehele contributiebedrag verschuldigd aan SCW.

Uitzonderingen

Indien er bepaalde situaties voorkomen die niet benoemd zijn in dit beleid, dan mag het bestuur van SCW in deze handelen naar eigen inzicht en volgens redelijkheid en billijkheid.

 

Downloads: