Update nieuwbouw

Beste sportvriend(in), 

De afgelopen weken zijn er concrete stappen gezet in het kader van de nieuwbouw van Sportpark Rijsenhout. Er hebben verschillende onderzoekwerkzaamheden plaatsgevonden, zoals een verplicht onderzoek vanwege de flora en faunawet, een asbestonderzoek van de te slopen accommodatie en sonderings-, veld- en bodemonderzoeken. 

We zetten hiermee een belangrijke stap vooruit en staan nu op de drempel van de volgende fase: de vergunningaanvraag.

Financiering prijsstijgingen
Door de sterk gestegen grondstofprijzen in 2021 is een forse uitdaging in de begroting ontstaan. Er is een aantal bezuinigingsmaatregelen genomen, zoals het verkleinen van het bouwoppervlak, optimaliseren van de materialen en het beperken van tijdelijke huisvesting. Ondanks deze maatregelen resteerde er nog altijd een tekort van ca 460.000 euro. Om hier een oplossing voor te vinden zijn er hulpverzoeken ingediend bij de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) en de Stichting Leefbaarheid Rijsenhout (SLR). Het geweldige nieuws is dat beide verzoeken zijn gehonoreerd en daarmee hebben we de externe financiering rond en kunnen we overgaan tot het aanvragen van de vergunning. Dit is best een behoorlijke klus die we samen doen met de architect, constructeur, aannemer en installateurs. Zoals het er nu naar uitziet, zal de vergunning rond 1 februari worden aangevraagd. We zijn hierover uiteraard ook in overleg met de gemeente Haarlemmermeer.

Bijdragen sponsoren en leden: help je mee?
Een belangrijk, nog in te vullen onderdeel in het project, zijn de zaken die we zelf kunnen doen. Naast een stuk financiën betreft dit vooral het meedenken en meewerken aan de nieuwe accommodatie.

Sponsoring en afwerking
Er wordt door de commerciële commissie hard gewerkt aan verschillende sponsorpakketten voor bedrijven, leden en bewoners om een financiële en/of materiele bijdrage te kunnen leveren. Zodra de pakketten gereed zijn, volgt hierover meer nieuws. Mocht je willen meedenken of meewerken aan het verwerven van sponsoren, meld je dan aan bij een lid van de commissie of het stichtingsbestuur. Jouw hulp is meer dan welkom! In een latere fase zal gevraagd worden of, en zo ja, op welke wijze, jij mee kunt werken aan de afwerking van het complex zoals timmer- en schilderwerk, grondwerk, tegelen etc.. Denk svp alvast na over wat jouw bijdrage zou kunnen zijn.

Commissies en werkgroepen
Naast sponsoring is er ook in de volgende fase weer veel om over na te denken, te doen en te regelen, zoals nadenken over de exacte vormgeving van de keuken, de kantine inrichting, het opstellen van het Huishoudelijk Reglement van de Stichting en de verdere inrichting van het stichtingsbestuur. Met de bestaande commissies (communicatie, bouw, financiën, commercieel) wordt overlegd wat er de komende periode allemaal moet gebeuren en hoe we dit samen met de leden kunnen oppakken.

Houd de oproepen dus goed in de gaten en meld je nu alvast aan!

Planning
Het vele werk begint haar vruchten af te werpen! We liggen zoals gezegd op koers voor de vergunningaanvraag en de planning is dat we in de zomer kunnen starten met de sloopwerkzaamheden en na de zomer met de bouwwerkzaamheden. De planning voor de oplevering en ingebruikname van het nieuwe complex is zomer 2023. Wat ons betreft een zonnig vooruitzicht in deze donkere dagen voor kerst!

Rest ons iedereen fijne feestdagen en een gezond en sportief nieuwjaar toe te wensen!
Namens de verenigingen en Stichting Sportpark Rijsenhout
Peter van Veen (voorzitter)
Erwin Huisman (secretaris)
Edwin Aelbers (penningmeester)

Nieuws Overzicht