Reglement CVH SCW

De Club van Honderd (CvH) bestaat uit een groep van tenminste 8 personen. Uit deze groep kiezen de leden van de CvH een bestuur, bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. In principe wordt dit bestuur gekozen voor een periode van drie jaar.  Het bestuur zal regelmatig bijeen komen op de lopende zaken te bespreken. Het is de overige leden van de commissie vrij om deze vergaderingen bij te wonen. Eenmaal per 3 maanden zal de gehele groep bijeen komen.

Het bestuur van de CvH is belast met de dagelijkse gang van zaken. Financiële activiteiten zullen in de gehele groep worden besproken en bij stemming worden besloten. In geval van een gelijke uitslag bij een stemming, is de stem van de voorzitter niet tellend, zodat altijd een ongelijke verhouding zal ontstaan.

De doelstelling van de CvH is de betrokkenheid van spelers, supporters, belangstellenden en buitenstaanders bij de voetbalvereniging SCW te vergroten. Tevens dient zij een fonds te creëren om extra mogelijkheden de scheppen voor spelende leden van SCW. Deze extra mogelijkheden moeten worden gelezen in de meest ruime zin van het woord. Financiering van trainingskampen, huren van halaccomodaties, aanschaffen van sportuitrusting, financiële hulp aan jeugdteams, maar ook het (mee) financieren van accommodatie aanpassingen en overige zaken in het belang van SCW.

Het lidmaatschap van de CvH bedraagt € 50,- per seizoen en staat los van de reguliere contributie en dient bij aanvang van het seizoen betaald te worden.

Jaarlijks wordt er voor de Algemene Leden Vergadering van SCW een Algemene Leden Vergadering van de CvH gehouden. In deze vergadering zal het bestuur van de CvH het beleid van het afgelopen jaar uitleggen en inzicht geven in het beleid van het komende jaar. Tevens worden dan de financiële stukken behandeld. Uit de leden zal een kascommissie van maximaal 3 personen worden benoemd, die, na controle, de penningmeester van de CvH kan dechargeren. Voor deze Algemene Leden Vergadering kunnen ook kandidaat bestuursleden zich opgeven voor de CvH. Deze kandidaatstelling dient te geschieden vijf dagen voor de Algemene Leden Vergadering van de CvH en moet schriftelijk worden gemeld aan de secretaris van de CvH.

Voor uitgaven boven de € 2.500,- dient het bestuur van de CvH toestemming te krijgen van de leden in een speciaal hiervoor uit te schrijven vergadering. Het bestuur van SCW beschikt voor uitgaven boven de € 2.500,- over een vetorecht.

De gelden van de CvH mogen nooit worden gebruikt voor vergoedingen aan individuele spelers en/of individuele leden van de CvH. De enige uitzondering op deze regel is een eventuele attentie aan personen, die als vrijwilliger werkzaam is geweest voor de CvH. Deze persoon of personen zitten niet in het bestuur of commissie van de CvH.

Indien de CvH om welke oorzaak dan ook wordt opgeheven, vervalt een eventueel batig saldo aan de voetbalvereniging SCW.

Bij thuiswedstrijden van het eerste elftal van SCW staat voor de leden of partner, vanaf 18 jaar, een half uur voor de wedstrijd een kopje koffie klaar in de bestuurskamer. In de rust van de wedstrijd van het eerste elftal kan men een kopje koffie of een andere consumptie krijgen. Deze consumptie wordt aangeboden door de voetbalvereniging SCW.